TRƯỜNG NHẬT NGỮ KAGURA KOBE

Tìm Đường

Maps

Ga Gần Nhất

Địa chỉ Kagura-cho, Nagata-ku Kobe-shi Hyogo 653-0836
Tên ga gần nhất Shinnagata eki