Du học Nhật Bản 2022: Sổ tay cư trú người nước ngoài

Du học Nhật Bản 2022: Sổ tay cư trú người nước ngoài

Tìm hiểu trước các quy tắc, lễ nghi, luật pháp và cuộc sống tại Nhật Bản thông qua các hình ảnh dễ thương trong ”Sổ tay cư trú người nước ngoài ” nhé. Đây là cuốn sổ được ban hành bởi: Phòng chính sách an ninh, Bộ phận xúc tiến tổng hợp, Trung tâm xúc tiến An toàn Công cộng Tokyo. Nội dung của cuốn sổ không chỉ dành cho người nước ngoài sắp và đang sinh sống tại Tokyo mà còn dành cho tất cả người nước ngoài sắp và đang sinh sống trên đất nước Nhật Bản.


Phòng chính sách an ninh, Bộ phận xúc tiến tổng hợp, Trung tâm xúc tiến An toàn Công cộng Tokyo

Comments